Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden DVM International B.V.

Download hier de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DVM International B.V.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DVM International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, en ingeschreven in het Nederlandse register van Koophandel onder nummer 69415234.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen of bestellingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken.
1.2 Met het plaatsen van een bestelling aanvaart de afnemer de toepassing van deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.3 De toepasselijkheid van bijzondere inkoopvoorwaarden, branche- (algemene- of specifieke)inkoopvoorwaarden dan wel de algemene voorwaarden of andere bedingen waarnaar de inkoper in welke vorm ook verwijst, wordt uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze door DVM International B.V. schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Indien onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd zullen deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn.
1.5 Wanneer DVM International B.V. gedurende enige tijd de bepalingen uit deze algemene voorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden op te eisen.
1.6 DVM International B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die na het moment van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd.

2. Verkoop
2.1 DVM International B.V. verkoopt uitsluitend via eigen webshops aan zakelijke afnemers wereldwijd. Afnemers dienen zich als zodanig te registreren door het opgeven van de bedrijfsnaam en het nummer van inschrijving in het handelsregister van het betreffende land.
2.2 DVM International B.V. heeft het recht om verkoop aan zakelijke afnemers op basis hiervan te weigeren.

3. Prijzen
3.1 In de webshop staan de actuele prijzen gepubliceerd. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
3.2 De aangegeven prijzen zijn in Euro’s en enkele andere valuta, zoals Britse ponden, Zwitserse Franken en Amerikaanse dollars. De prijzen in andere valuta dan Euro zijn gebaseerd op de koers hiervan versus de Euro.
3.3 De aangegeven prijzen zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW) en overige op de verkoop en leveringen vallende overheidslasten, tenzij anders aangegeven.
3.4 De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
3.5 Indien een bepaalde prijs is overeengekomen, is DVM International B.V. niettemin gerechtigd tot wijziging van de prijs indien DVM International B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, verzendkosten, valuta en/of lonen of anderszins onvoorziene omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.6 Door DVM International B.V. verleende handelskortingen gelden slechts voor bestellingen met een brutowaarde (exclusief omzetbelasting) boven een door DVM International B.V. vast te stellen grens.

4. Bestellingen en offertes
4.1 Alle offertes, prijscouranten en aanbiedingen zijn vrijblijvend en vervallen vanaf de 15e dag na datum van offerte.
4.2 De overeenkomst tussen DVM International B.V. en de afnemer komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de klant van de aanvaarding van de aanbiedingen en/of offertes door DVM International B.V., dan wel vanaf het tijdstip waarop door DVM International B.V. met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.
4.3 Offertes worden alleen via e-mail verstuurd.
4.4 Bestellingen en acceptaties kunnen alleen via de webshop van DVM International B.V. of via e-mail worden doorgegeven.
4.5 DVM International B.V. is gerechtigd in bijzondere omstandigheden een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Hiervan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

5. Facturatie
5.1 De factuur van DVM International B.V. voldoet aan de Europese regelgeving en wordt als PDF bijlage meegestuurd met de e-mail orderbevestiging.
5.2 Bedrijven binnen Nederland wordt de Nederlandse BTW (momenteel 21%) in rekening gebracht. Buitenlandse bedrijven binnen de EU ontvangen een factuur met 0% BTW. De afnemer dient bij bestelling zijn internationale BTW-nummer te verstrekken. Zowel het afleveringsadres als het factuuradres moeten buiten Nederland en binnen de EU liggen. Buitenlandse bedrijven buiten de EU ontvangen ook een factuur met 0% BTW. Daarvoor moet zowel het afleveringsadres als het factuuradres buiten de EU liggen.

6. Betaling
6.1 De afnemer kan voor betaling kiezen uit verschillende betaalvormen. De actuele betaalvormen worden in de webshop getoond, als onderdeel van het bestelproces. Daarnaast kan de afnemer, in overleg, ook kiezen voor vooruitbetaling via bankoverschrijving.
6.2 De bestelling wordt pas verzonden nadat de volledige betaling ontvangen is door DVM International B.V.
6.3 De levertijd gaat in vanaf het moment van ontvangst van betaling.
6.4 Wanneer u een bestelling doet en betaalt met een creditkaart wordt het bedrag meteen afgeschreven.


7. Levertijd
7.1 De door DVM International B.V. opgegeven levertijden en andere door DVM International B.V. te verrichten prestaties in genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de (potentiële) afnemer geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
7.2 De afnemer is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, komen retourvracht, opslagkosten en andere kosten voor rekening van de afnemer.

8. Levering
8.1 DVM International B.V. is gerechtigd om deelbestellingen te leveren.
8.2 De aflevering wordt verzorgd door een nader door DVM International B.V. te bepalen vervoerder aan het door de afnemer opgegeven adres.
8.3 Het risico ter zake van een geleverde zaak gaat op het moment van verzending over op de afnemer.
8.4 De afnemer is verplicht leenemballage, zoals pallets, binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Kosten voortvloeiend uit een te late retourzending, vervanging, herstel of reiniging komen voor rekening van afnemer.

9. Klachten en retourzendingen
9.1 De afnemer dient de geleverde producten direct bij ontvangst te controleren op beschadigingen.
9.2 Als een product beschadigd is dient de afnemer hiervan onverwijld een duidelijke foto aan DVM International B.V. te verstrekken. Stuur deze aan: complaints@dvminternational.com.
9.3 DVM International B.V. zal na inspectie deze klacht beoordelen en, indien de klacht terecht is, de producten crediteren of deze aanmerken als retourzending.
9.4 Pas na overleg met DVM International B.V. kunnen deze producten geretourneerd worden naar DVM International B.V. waarbij de kosten worden vergoed door DVM International B.V.

10. Indicatieve gegevens
10.1 De door DVM International B.V. vermelde maten, gewichten, getallen, kleuren, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, modellen, monsters, etc. zijn slechts informatief en gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen volgens handelsgebruiken gelden niet als tekortkomingen.

11. Garanties
11.1 Op de door DVM International B.V. geleverde producten bestaat een garantie van twaalf (12) maanden na de datum die op de verzegeling van de behuizing is aangebracht. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de Europese wetgeving of overeenkomst niet aan.
11.2 Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie indien:
a. Er wijzigingen in of aan het product zijn aangebracht.
b. Wanneer er sprake is van normale slijtage
c. Onoordeelkundige installatie of onoordeelkundig gebruik en/of het niet opvolgen van de richtlijnen van de installatiehandleiding.
d. Beschadigingen door opzet of grove onachtzaamheid
e. Bij van buiten komend onheil, zoals –maar niet beperkt tot- directe blikseminslag, stroomuitval, etc.
f. Als de afnemer DVM International B.V. niet (tijdig) de gelegenheid geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek.
g. Als de afnemer in gebreke blijft en niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet, waaronder ook begrepen wordt de betaling van de factuur.

12. Aansprakelijkheid en verjaring
12.1 DVM International B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het product.
12.2 DVM International B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor gebreken aan het product die vallen binnen de garantietermijn.
12.3 Iedere aansprakelijkheid van DVM International B.V. is beperkt tot vervanging van het product dan wel tot creditering van het gefactureerde bedrag, zulks ter keuze van DVM International B.V. Voor zover DVM International B.V. een beroep kan doen op een aansprakelijkheidsverzekering zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
12.4 DVM International B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of gevolgschade.
12.5 Vorderingen en verweren van afnemers te aanzien van gebreken aan het product verjaren door verloop van één (1) jaar na datum van aflevering.

13. Opschorting
13.1 DVM International B.V. is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten in geval de afnemer niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichting.

14. Ontbinding van de overeenkomst
14.1 DVM International B.V. is gerechtigd om de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang, en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van welke schade dan ook aan de afnemer middels een voor ontvangst gewaarborgde melding in de volgende gevallen:
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan DVM International B.V. omstandigheden ter kennis komen die DVM International B.V. goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.
b. Indien de gevraagde zekerheidsstelling voor de nakoming uitblijft dan wel voor DVM International B.V. onvoldoende is.
c. Indien de afnemer surseance van betaling aanvraagt of in surseance verkeert.
d. Indien de afnemer failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd
e. Indien sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de afnemer of in geval van een eigendomsovergang van diens onderneming.
f. Indien er sprake is van de ontbinding van (een deel van) de onderneming van de afnemer.
g. Indien er sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van de afnemer.
h. Indien er beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de afnemer is of wordt gelegd, welk beslag niet binnen een door DVM International B.V. te bepalen tijd is opgeheven.
i. Indien zich omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen, waarvan DVM International B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar, wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
j. Indien de afnemer niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens DVM International B.V. en ondanks een verzoek daartoe heeft nagelaten om binnen zeven (7) dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.
14.2 Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van DVM International B.V. die meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, kan zowel DVM International B.V. als de afnemer de overeenkomst, middels een voor ontvangst gewaarborgde melding, ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
14.3 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst zullen alle vorderingen, welke DVM International B.V. op de afnemer mocht hebben of verkrijgen, terstond en ten volle opeisbaar zijn.
14.4 Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van DVM International B.V., die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.

15. Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DVM International B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zulks door dit te melden via een voor ontvangst gewaarborgde melding en zulks zonder dat DVM International B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DVM International B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle door DVM International B.V. geleverde producten blijven eigendom van DVM International B.V. tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de afnemer, uit welke hoofde ook, jegens DVM International B.V. verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de afnemer, met inbegrip van rente en kosten.
16.2 In geval op rekening wordt geleverd, blijven alle producten volledig eigendom van DVM International B.V. tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de afnemer komende saldo.
16.3 De geleverde producten mogen niet door de afnemer in onderpand worden gegeven, dan wel dienen tot zekerheid voor vorderingen van één (1) of meerdere derde(n).
16.4 Tot zekerheid voor volledige betaling uit welke hoofde dan ook, verkrijgt DVM International B.V. eigendomsrecht op alle producten die (eerder) door DVM International B.V. aan de afnemer zijn geleverd; hieronder zijn begrepen de producten die zich inmiddels niet (meer) bij de afnemer bevinden.

17. Conversie
17.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.
17.2 De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd in stand.

18. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
18.1 Op alle overeenkomsten tussen de afnemer en DVM International B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.